Harlock Saga: Nibelung no yubiwa 'Rhein no ôgon' , M. Dizi, Anime