Panda kopanda amefuri sâkasu no maki (1973) , K. Film, Anime