Poketto monsutaa: Pikachû no natsu-yasumi (1998) , Poketto monsutâ: Pikachû no natsu-yasumi (1998) , K. Film, Anime